tło
To Top

O projekcie anySharing

CyberTrick Project

Nr. Wniosku: PMT/1352/8N/2019

Grantobiorca

CyberTrick Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Grantobiorcą”, z siedzibą w Reguły adres: kod pocztowy 05-816, ulica Jerozolimskie 300, miejscowość Reguły. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000689641, o kapitale zakładowym w wysokości 10000 zł, NIP 5342556631, REGON 36798027300000

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, nr projektu: PMT/1352/8N/2019


Grantodawca

Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-025 Warszawa), ul. Krucza 50, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym w wysokości 81.382.492,02 złotych wpłaconym w całości, posiadającą numer NIP 5260300167 i numer REGON: 012070669